Toepassing Waterwijzer Landbouw in Vlaanderen

Ruud Bartholomeus (KWR), 15 september 2023

Het Vlaamse ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) heeft in 2022/2023 onderzoek gedaan naar de effecten van waterbeheer op gewasopbrengsten. Specifiek is onderzocht wat de effecten zijn van vernatting in natuurgebieden op ondiepere grondwaterstanden en opbrengstdepressies in nabijgelegen landbouwgronden. Voor dit onderzoek is Waterwijzer Landbouw toegepast in de Vlaamse context. Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd door Diana Estrella en Sarah Garré van ILVO. WENR en KWR hebben een begeleidende rol gehad in dit traject. De projectinformatie is hier te vinden.

De bevindingen zijn uitgebreid beschreven in dit online rapport.

De rapportage is uitgebreid en gedegen. Het is daarom weinig zinvol om de resultaten en bevindingen hier te herhalen. Wel is het goed om op te merken dat Waterwijzer Landbouw vrij eenvoudig ook buiten de Nederlandse context toegepast kan worden. Dit geldt voor WWL-regionaal. De belangrijkste inspanning lag in het verzamelen van regio-specifieke bodem(fysische) eigenschappen. Interessant is ook de toetsing aan registraties en metingen van gewasopbrengsten, waarbij de beschikbare gegevens over het algemeen vertrouwen geven in het instrument, maar dat er zeker ook nog ruimte voor verbetering is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de (maximale) bewortelingsdiepte. Een verbeterde dataset met opbrengstgegevens en/of veldexperimenten wordt nodig geacht om het model te kalibreren en valideren, en tot nauwkeuriger resultaten te komen.

Een snel overzicht van de studie en de bevindingen kan worden verkregen door het lezen van deze onderdelen:

  1. Samenvatting    5 min.
  2. Conclusies    2 min.
  3. Aanbevelingen    2.5 min.
De aanbevelingen kunnen/moeten we meenemen in de lijst van verbeterpunten/wensen van WWL. Wellicht kunnen zulke onderdelen vanuit Nederland en Vlaanderen gezamenlijk verder vorm worden gegeven. De samenwerking met ILVO heeft er sowieso toe geleid dat afstemming laagdrempelig tot stand kan worden gebracht.