Opbrengstderving

Waterwijzer Landbouw maakt het mogelijk om de opbrengstderving te voorspellen als functie van gewastype, klimaat, weer, bodem, en hydrologische omstandigheden.

Selecteer via onderstaande tabbladen de gewenste instellingen. Je ziet dan direct de voorspelde opbrengstderving in de figuur.

Gewas
Klimaat
Weerstation
Bodem
GHG cm-mv
GLG cm-mv
Irrigatie

Binnen Waterwijzer Landbouw zijn de volgende hoofdgroepen gewassen onderscheiden:

  • veeteelt (gras met verschillende maairegimes),
  • mais,
  • akkerbouw,
  • bloembollen en
  • boomteelt
Daar waar mogelijk is WOFOST gebruikt als gewasgroeimodel, in andere gevallen is een eenvoudig gewasgroeimodel (onderdeel van SWAP ) gebruikt.

Kies hieronder het gewas waarvoor u de opbrengstderving wilt voorspellen.

graan

Opbrengstderving kan worden berekend voor het huidige en het (voorspelde) toekomstige klimaat. Voor het toekomstige klimaat heeft het KNMI vier klimaatscenario's gedefinieerd. Deze staan in de rechter figuur.

Kies hieronder het klimaat(scenario) dat u wilt doorrekenen.

Opbrengstderving is afhankelijk van het dagelijkse weer. Denk aan langdurige droogtes of juist zeer natte periodes. Ook het dagelijkse temperatuurverloop is bepalend voor de opbrengstderving.

Selecteer een weerstation waarvan de dagelijkse meetreeksen zijn gebruikt voor het voorspellen van de opbrengstderving.

De bodem bepaalt hoeveel vocht er kan worden vastgehouden en hoeveel grondwater kan worden nageleverd.

Selecteer een bodem waarvoor u wilt rekenen.

Momenteel wordt aangenomen dat de opbrengstderving enkel een functie is van de hydrologische condities. In deze situatie zijn nutriënten niet limiterend en spelen ziekten en plagen geen rol.

Stel de gewenste grondwaterstandsdynamiek in met onderstaande schuifjes.

Met beregening kan droogtestress worden voorkomen. Bij de modelberekeningen wordt automatisch beregend indien het gewas teveel droogtestress ervaart.

Geef hieronder aan of beregend wordt.